I’m pleased to announce that my work is part of the “Approaches to Happiness” exhibition!

June 7, 2013 under ART

 

I’m pleased to announce that my work is part of the “Approaches to Happiness” exhibition at the Center For Contemporary Art in Plovdiv!

curator: Evelyna Kokoranova

Opening reception: June 10, Monday at 18:30!

Заповядайте на 10 юни от 18:30 часа в Център за съвременно изкуство- Пловдив, Баня Старинна, където ще се открие изложбата „Подходи към щастието“, в която участвам и аз!

куратор: Евелина Кокоранова

www.arttoday.org
www.daysofhappiness.credobonum.bg

 

 

The festival Days of Happiness, which was launched in 2012 in Sofia by the Credo Bonum Foundation, is the first project of this kind, which combines series of lectures, film screenings, exhibitions and workshops devoted to the topic of happiness. This year, with their partnership, the festival is for the first time in Plovdiv too, organized by the Art Today Association.

The edition will start on June 10 with the exhibition “Approaches to Happiness” and the degustation of Pavlina Chakarova’s “culinary” work at the Center for Contemporary Art – Plovdiv in the Ancient Bath, from 18.30 pm. The exhibition includes photographs, videos and installations of 22 authors from Spain, Austria, Lithuania, Serbia, Israel and other countries and will continue until 3 July. “Approaches to Happiness” aims to inspire us to recognize our own happiness, or to create new, perhaps more authentic and realistic ideas about it. Curator and manager of the project in Plovdiv is Evelyna Kokoranova from the Art Today Association.

Happiness is the main theme of reflection for millennia now. For some, happiness is a pleasure rather than a search for meaning and self-knowledge, for others it is a commercial product of globalization. These and other impressions will share the artists who are represented in the international exhibition “Approaches to Happiness”. Their views are caused by the search of meaning, which begets creativity and leads them in different directions. Often provocative, some of them flaunt with the use of “artificial” happiness in the advertising blocks, with the aim of breaking the conventional thinking. Others seek how happiness can be realized within the borders of the urban context or just share part of their happiness with others.

Events in the framework of the Days of Happiness in Plovdiv will be workshops of the Art of Living Foundation (the seminar the Secret of Breathing with the Indian teacher Dymple Gadžvani оn 12 of June – in introduction for the following workshop the Art of Living from 28 to 30 June), a demonstration of Contact Improvisation (14 June) and workshop of this dance (16 June), Laughter Yoga (16 June) and the screening of the documentary film “Happy” (20 June).

The project Days of Happiness in Plovdiv is supported by the Credo Bonum Foundation (Sofia), Robert Bosch (Germany-Stuttgart), Association MitOst (Berlin), the Art of Living Foundation (Sofia), Shanti Yoga Art Studio (Plovdiv) and our media partners: Programata Plovdiv, Darik Radio and Darik News.

Сдружение Изкуство днес търси „Подходи към щастието“

Фестивалът Дни на щастието, който стартира през 2012 г. в София, по инициатива на фондация Credo Bonum, е първият по рода си проект, съчетаващ серия от лекции, семинари, филмови прожекции, изложби и работилници, посветени на темата за щастието. Тази година, заедно с тяхна подкрепа, е за първи път и в Пловдив, организиран от сдружение Изкуство днес.

Пловдивското издание на фестивала ще стартира на 10-ти юни с изложбата „Подходи към щастието“ и дегустация на “кулинарната творба“ заедно с авторката й Павлина Чакърова в Центъра за съвременно изкуство в Баня Старинна, oт 18.30 часа. Изложбата включва фотографии, видеа и инсталации на 22 автора от различни държави като Испания, Австрия, Литва, Сърбия, Израел, Калифорния и други, и ще продължи до 3-ти юли. „Подходи към щастието“ има за цел да ни вдъхнови да разпознаем собственoтo си щастие, или да създадем нови, може би още по-автентични и реалистични представи за него. Куратор и мениджър на проекта в Пловдив е Евелина Кокоранова от сдружение Изкуство днес.

Щастието е основна тема на размисъл от хилядолетия насам. За някои щастието е по-скоро удоволствие, отколкото търсене на смисъл и себепознание, за други то е и търговски продукт на глобализацията. Тези и други впечатления ще споделят артистите, които са представени в международната изложба „Подходи към щастието“. Техните виждания са породени от търсенето на смисъл, който ражда креативността и ги води в различни посоки на действие. Често провокативни, някои от тях парадират с използването на „изкуственото“ щастие в рекламните блокове, с цел разчупване на конвенционалното мислене. Други търсят как може да се реализира щастието в пределите на градския контекст или просто споделят част от своето щастие с околните.

Събитията в рамките на Дни на щастието в Пловдив ще бъдат уърсшоповете на Art of Living (въвеждащ семинар в Тайната на Дишането с Индийската учителка Димпъл Гаджвани на 12-ти юни и Изкуството да живееш от 28 до 30 юни), демонстрация на Контактна импровизация (14-ти юни) и уъркшоп за този танц (16-ти юни), Йога на смеха (16-ти юни) и прожекцията на документалния филм „Happy“ (20-ти юни).

Проектът Дни на щастието в Пловдив е подкрепен от фондация Credo Bonum (София), фондация Роберт Бош (Стутгарт/Германия), сдружение MitOst (Берлин), фондация Аrt of Living (София), Йога Арт Студио Шанти (Пловдив) и медийните партньори: Програмата Пловдив, Darik Radio и Darik News.

 

comments: 0 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>