Two works of art that have impressed me favorably at dOCUMENTA (13)

June 29, 2012 under ART
 

Man Ray, "Indestructible Object"

 

Man Ray’s fabulous metronome with the ticking eye on it: аccording to Man Ray, the piece was originally intended as a silent witness in his studio to watch him paint. It is considered to be a “readymade”, following in the tradition established by Marcel Duchamp In 1932 he created a second version, called “Object of Destruction”. This was the year when Man Ray’s lover, Lee Miller, left him to return to New York and the object’s original eye was replaced with a photo of hers. This version featured an ink drawing of the object with the following instructions:

“Cut out the eye from a photograph of one who has been loved but is seen no more. Attach the eye to the pendulum of a metronome and regulate the weight to suit the tempo desired. Keep going to the limit of endurance. With a hammer well-aimed, try to destroy the whole at a single blow.”

In 1957 a group of protesting students took Man Ray at his word and actually destroyed it. The artist used the resulting insurance pay-out to create an edition of 100 multiples, entitled “Indestructible Object”. This was an allusion to the difficulty in destroying all one hundred, as well as a reference to the indestructible nature of the original idea.

 
 

Lee Miller in Hitler’s bathroom in Munich

 

 

Lee Miller was an American model and surrealist photographer who at the outbreak of the Second World Warr embarked on a new career in photojournalism as the official war photographer for “Vogue”.

On April the 30th 1945, the same day, that Hitler committed suicide, Miller and Dave Scherman entered Munichwith the American 45th Division that was liberating the city. They found a normal-looking apartment building on Prinzenregentplatz 27, and realized, upon entering, that it was Hitler’s Munichapartment. While staying there, they took some photographs – journalistically record scenes of Hitler’s paraphernalia and kept some of them such as an empty bottle of perfume of Eva Brown -exhibited at the Fridericianum with the iconic images from the staged  photo session of Lee Miller in the bathtub of Adolf Hitler, later published in the July 1945 issue of “Vogue”.

Две работи, който особено ме впечатлиха на dOCUMENTA (13):

 

Чудноватият метроном на Ман Рей с отмерващо око-махало: според автора обектът първоначално е замислен да бъде мълчалив свидетел, наблюдаващ го в студиото му докато рисува. С него той продължава утвърдената от Марсел Дюшан традиция на „реди-мейд” обектите. През 1932 година Ман Рей създава втора версия, озаглавена „Обект на деструкцията”. Това се случва по времето когато Ман Рей страда от раздялата си с Лий Милър, която го изоставя, за да се върне в Ню Йорк. Тогава той заменя оригиналната снимка на окото със снимка на нейното око. Тази версия включва и рисунка с туш на обекта със следните инструкции:

„Изрежете от снимката окото на човек, който някога сте обичали, но не поддържате контакт. Прикрепете окото за махалото на метронома и регулирайте тежестта според желаното темпо. Продължете докато стигнете краен предел. След това се опитайте да го унищожите с един замах.”

През 1957 година група протестиращи студенти решават да изпълнят указанията на Ман Рей и наистина унищожават обекта. Авторът използва средствата от застраховката, за да създаде тираж от 100 такива мултипъла със заглавие „Неразрушим обект”. Така той прави намек за невъзможността да се унищожат всичките 100 обекта, както и прави референция към невъзможността да се унищожи оригиналната идея.

Лий Милър е американски модел, която по-късно се изявява в сферата на сюреалистичната фотография. След избухването на Втората световна война става официалния фоторепортер на списание „Вог”.

На 30 Април 1945 година, денят в който Хитлер се самоубива, Лий заедно с приятеля си Дейв Шърмън и 45-та Американска дивизия влизат в Мюнхен. Те попадат в един на пръв поглед напълно нормален апартамент на улица „Принценрегентплатц” 27, който в последствие се оказва апартамента на Хитлер. Остават там 3 дена, за да заснемат документално неговите принадлежности, като взимат със себе си някои от тях. Това е причината днес празното шише от парфюм на Ева Браун да бъде инсталирано в музея „Фридериканиум”, заедно със забележителната инсценирана фотосесия на Ева Браун във ваната на Хитлер. По-късно фотографиите са публикувани в юлския брой на „Вог” от 1945 година.

comments: 0 »

My work – part of the “ON THE MOVE” project

June 25, 2012 under ART

Seasons Gallery
28 June–11 July 2012 г.

Opening reception: 28 June, 6:30 pm

Curator: Diana Draganova-Stier

 
The project “On the move” presents different artistic approaches (installations, objects, photography, paintings and video art) brought together by the idea of action, movement and translocation. The choice of the title was prompted by the problem of mobility and motion within the modern global society.
Travel, migration, border crossings in the modern world are the things that blur the boundaries of the common notion of identity, identification and personal belonging to one place. The modern man’s fate in the globalized world can conditionally be called move, translocation, act.
The project “ On the move” gives the artists the opportunity to present their works in the context of modern society, global changes and identity. The title of the project is symbolic, it serves as a reference point, which allows the project to evolve thematically and stylistically by employing different techniques and visions.
The artists, invited to participate in the exhibition, investigate and present the motion in their works as an action, displacement and progress. The motion is seen as an overcoming of different inner and outer boundaries, of restrictions or long established conventions, that each us is bearing.
The process of the movement from inside to outside the cultural scene or vise versa has gained particular importance over the last years. The idea of the project has been accomplished through the participation of artists with different cultural backgrounds and showing different points of view.

Pavlina Chakarova

Nina Ruseva

Spartak Iordanov

Silvana Toneva/Alexander Tiller

Hakan Pehlivan

The idea of the project The main goal is to question and depict more clearly the problem of mobility. Essential is the idea of the reciprocal process of exchanging views and information, the communication and the attempt to understand both the international and the local relationships in every country.

 

Галерия „Сезони“
ул.”Кракра” No 2A, София
28 юни–11 юли 2012 г.

Откриване: 28 юни, четвъртък, 18:30 часа

Куратор на проекта: Диана Драганова-Щир

Проектът „В движение / On the move” представя различни артистични практики /инсталация, обекти, концептуална фотография, живопис и видео/, ситуирани и обединени около оста – движение, действие, преместване… Изборът на заглавие е провокиран от проблема за „мобилността“ и движението в съвременното глобално общество.
Пътуването, миграцията, преминаването на граници в съвременния свят са нещата, които размиват границите на познатата идея за самоличност, идентификация и принадлижност към едно място. Съдбата на съвременния човек в глобалния свят може условно да се нарече движение, преместване, действие.
Проектът „В движение / On the move” дава възможност на художниците да представят своите произведения в контекста на съвременното общество, глобалните промени и идентичността. Наименованието на проекта е знаково, то служи като отправна точка, която се развива както тематично, така и стилово, посредством използването на различни техники и визии.
Идеята на проекта е да се поканят художници, които да тематизират и представят движението, като действие, преместване, напредък. Движението като преодоляване на множество вътрешни и външни граници, ограничения или просто наложени условности, които всеки от нас носи със себе си.
Процесът на движение отвън навътре и респективно отвътре навън на културната сцена е особено актуален през последните години. В настоящият проект идеята се реализира чрез участието на автори от различни културни среди и чрез представяне на различни гледни точки.

Павлина Чакърова

Нина Русева

Спартак Йорданов

Силвана Тонева/Александър Тилер

Хакан Пехливан

Идеята на проекта „В движение / On the move” е да се развие във времето и да се представи в София, Берлин и други градове. Траекторията на неговото движение ще се определя от избора и привличането на нови художници. В процеса на работа и комуникация към проекта, целта е да се проблематизира и осъзнае по-ясно темата за мобилността. Основно значение има идеята за взаимния процес на обмен на възгледи и информация, комуникацията и опитът за разбиране, както на интернационалните, така и на локалните отношения в собствената страна.

comments: 0 »

Laura Letinsky’s photography

June 15, 2012 under ART
 
 

Laura Letinsky, Untitled #8 (from the series Fall)

 

Laura Letinsky, Untitled #3 (from the series Ill Form and Void Full)

comments: 0 »