My work is featured in the ninth edition of ART POSITIVE 2012 – FESTIVAL FOR CONTEMPORARY ART in Plovdiv

March 30, 2012 under ART
 
 
 
ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство – Пловдив
“Баня Старинна”Арт Позитив 2012 – МИНИ
 
Между 6. април и 04. май 2012 ще се проведе деветото издание на фестивала „Арт Позитив”, с който Сдржужение „Изкуство днес” – Център за съвременно изкуство – Баня Старинна подпомага и насърчава местната културна сцена. Тазгодишното издание е под провокативното мото МИНИ. Участие ще вземат 20 артисти, родени или базирани в Пловдив, чиито творби ще бъдат включени в сборна изложба в Баня Старинна. За поредна година пловдивските артисти са подготвили множество изненади, с които да покажат, че културната сцена в града ни е на завидно високо ниво. Фестивалът ще бъде съпроводен от пърформанси, акции в градска среда, ретроспективна изложба в галерия „Коридор”, лекции на утвърдени артисти и срещи със студенти и ученици от месните художествени училища и академии. На 5. април ще се открие ретроспективна изложба в галерия „Коридор”, където ще бъдат показани избрани произведения от изминалите осем издания на Арт Позитив. На 6. април сборната изложба на участниците тази година ще бъде открита в Център за съвременно изкуство – Баня Старинна. Тогава ще бъдат представени минималистичните музикални пърформанси „Pendolum music” и „Clapping music” на Павел Найденов, Нима Гуше и приятели. Със специалното участие на Райчо Станев и интерактивната анимация „Минископ”.

Откриването ще бъде отпразнувано с афтърпарти отново в Баня Старинна с музика от Victor, Martin, Waysie и Dabreakoff.

Фестивалът ще продължи до 04. май, когато сборната изложба ще бъде закрита отново с музикален пърформанс от екипа на Павел Найденов и Нима Гуше.

Участници:

Антония Костова, Георги Василев, Гергана Митева, Красимир Добрев, Наташа Кюпова, Павел Найденов, Нима Гуше, Павлина Чакърова, Саркис Гаро Нерсесян, Трифон Ташев, Вълко Чобанов, Виктория Филипова, Емил Миразчиев, Севдалина Кочевска, Румен Жеков, Лора Пармакова, Рангел Гидиков, Гергана Мантарлиева, Веселин Трачев, Стефка Цанева

http://www.arttoday.org/

 
comments: 0 »

RUBBER GALLERY in Sofia

March 24, 2012 under ART

‘Rubber’ Gallery is the first place in Sofia specialized in selling photography.

The gallery offers a huge variety of authors, photographic techniques and formats from all genres, styles and trends. Alternative photography, digital prints, black and white photography, polaroids and lomography will be available in the gallery located on ‘Karnigradska’ str. #7.

 

Галерия „.Ластици”/Rubber Gallery е първото пространство, специализирано изцяло за продажба на фотография в София.

Галерията представя автори от различни направления, стилове, тенденции и ще предлага богат избор от техники, както и размери на копията. Алтернативна фотография, дигитални принтове, черно-бяла фотография, полароиди, ломография намират място на ул. „Кърниградска” 7.

 

http://rubber-gallery.tumblr.com/

comments: 0 »

HAPPY BIRTHDAY TO MY BLOG!

March 23, 2012 under ART

comments: 0 »

COMMON HISTORY AND ITS PRIVATE STORIES

March 14, 2012 under ART

 

COMMON HISTORY AND ITS PRIVATE STORIES © Pavlina Chakarova

 

COMMON HISTORY AND ITS PRIVATE STORIES © Pavlina Chakarova

 
 

COMMON HISTORY AND ITS PRIVATE STORIES (GESCHICHTE UND GESCHICHTEN)
Curators: Iara Boubnova and Roland Fink

14 March 2012 – 15 April 2012

Sofia Art Gallery

The exhibition “Common History and Its Private Stories. Geschichte und Geschichten” is an attempt to honour the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall not so much as the main event of recent European history but as an event with massive implications; an event, which triggered a succession of political events with global impacts that are defining our lives in the last 20 years.

The exhibition was conceived on the basis of the collection of MUSA Museum Start Gallery Artothek in Vienna. It pays special attention to the typical for this institution ability to keep close track of the artistic production in Vienna. The defining principles of the museum collection form the basis of the exhibition – it is a composition of personal reactions on the changes; of individual political and social engagement with the process; of witness accounts, reflections, and self-analysis of artists from various generations and background. 

Common history tends to generalise matters, create myths and stereotypes. It needs a greater distance to finally calm down and be analysed. However, none of us who have witnessed and/or participated in the process have such a distance.

The exhibition deals with the common history all generations have experienced in the past 20 years. Each of these generations have their own traumas and have made their own experiences, observations and conclusions based on the constant daily comparison of “before” and “after” as well as “here” and “here”. The most obvious comparisons can be made between the Europe that was separated by the Iron Curtain and the European Union and its enlarged “family” of candidate countries that are united by common political and economic interests.

The artists who present their works in the exhibition come from different countries and different cultural backgrounds, but they are all witnesses of the change, the transition, and the unification.

The exhibition unites different approaches and ways of dealing with these transformation processes. “Common History and Its Private Stories. Geschichte und Geschichten” presents works of 30 artists.

COMMON HISTORY AND ITS PRIVATE STORIES (ИСТОРИЯ И ИСТОРИИ)
Куратори: Яра Бубнова и Роланд Финк

14 Март 2012 – 15 Април 2012, СГХГ

Изложбата „Common History and its Private Stories” (История и истории) е показана за първи път през 2009 г. в MUSA Museum Start Gallery Artothek (Музей / Галерия “Старт” / Артотека), Виена. Тя е опит да се отбележи 20-годишнината от падането на Берлинската стена – не толкова като основното събитие от скорошната европейска история, колкото като събитие с голям ефект; събитие, което предизвиква поредица от политически събития с глобално влияние, които определят живота ни през последните повече от 20 години.

Изложбата е изградена на база на колекцията на MUSA и с помощта на Културния отдел на град Виена. Тя обръща особено внимание върху способността на институцията да следи отблизо художествената продукция във Виена. Основните принципи, които сформират колекцията, служат за основа и на изложбата – това е композиция от лични реакции на промените; от индивидуални политически и социални обвързаности с процесите; от свидетелски записки; от рефлексии и анализи от страна на художници от различни поколения и с различен произход.Изложбата се занимава с общата история, преживяна през последните 20 и повече години от всички поколения. Всяко едно поколение има свои собствени травми и свои собствени преживявания, наблюдения и заключения, базирани върху постоянното ежедневно съпоставяне между „преди“ и „после“, между „тук“ и „там“. Най-очевидното сравнение може да бъде направено в Европа, разделена от желязната завеса и Европейския съюз, и неговото уголемено „семейство“ от кандидат-страни, които се обединяват от общи политически и икономически интереси.

Представените в изложбата автори идват от различни страни и имат различно културно минало, но всички се свидетели на промените, на прехода и на обединяването/уеднаквяването. Роланд Финк коментира: „Благодарение на опита им през периода на преход художниците повдигат въпроса как обществото се отнася с романтичното не-помнене и рефлексия на феномена. Детски спомени, традиции, мечти, поддържани легенди и митове, и търсене на ориентири се превръщат в инструменти в изложбата, както и обектите на художествен анализ.“

Изложбата обединява различни подходи и начини на справяне с тези преобразяващи процеси. В нея са включени работи на 30 художници.

comments: 0 »

WHY DUCHAMP? From object to museum and back (125 years)

March 9, 2012 under ART
 

Nina Kovacheva, Lady's Fountain, 2012 © Pavlina Chakarova

 
 

Pravdoliub Ivanov, Untitled (Curly Brush), 2009 © Pavlina Chakarova

 

8.03. – 1.04. 2012

Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Art 

 

25 artist has answered a question posed by the curator of the show Maria Vassileva: “Why Duchamp?” The answers are published in a special bilingual (Bulgarian and English) newsletter: http://issuu.com/mariaart/docs/why_duchamp_engl

25 автора отговaрят  на зададения от куратора Мария Василева въпрос „Защо Дюшан?“. Отговорите, са издадени в специален двуезичен (български и английски) вестник: http://issuu.com/mariaart/docs/why_duchamp_bg

comments: 0 »

Frankfurt Galleries Walking Tour

March 8, 2012 under ART

L.A. Gallery Lothar Albrecht - Michael Neubuerger exhibition

 

Rothamel Gallery - GOD + CO exhibition

 

Rothamel Gallery - GOD + CO exhibition

 

Gallery am Dom

 

Wagner + Marks Gallery

 

Greulich Gallery - Hans - Peter Stark exhibition

 

Greulich Gallery

 

Schwind Gallery

 

Jane Zhang Gallery

 

Leuenroth Gallery - Matthias Ludwig exhibition

 

Bernhard Knaus Fine art - Harald Kroener exhibition

 

KAI MIDDENDORFF GALLERY - EKREM YALCINDAG exhibition

 

MMK Frankfurt - Andy Warhol

 

MMK Frankfurt - Andy Warhol

 

MMK Frankfurt - Andy Warhol

 

MMK Frankfurt - Andy Warhol

 

MMK Frankfurt - Andy Warhol

 

MMK Frankfurt - Andy Warhol

 

MMK Frankfurt - Douglas Gordon, Self Portrait of You + Me and Me + You + You + Me + Me + You (01), 2011

 

MMK Frankfurt - Douglas Gordon, Self Portrait of You + Me and Me + You + You + Me + Me + You (01), 2011

comments: 0 »

Andrea Galvani

March 7, 2012 under ART
 
 
 

"Death of an image #9" © Andrea Galvani

 
 

"Death of an image #5" © Andrea Galvani

 
 
comments: 0 »

Happy Baba Marta day!

March 1, 2012 under ART
 
 

Martenitsa © Pavlina Chakarova

 

Baba Marta is a Bulgarian tradition related to welcoming the upcoming spring. On the 1th of March Bulgarian people give each other Martenitsa, which is a small piece of adornment, made of white and red yarn. The red and white woven threads symbolize the wish for good health. The Martenitsa is also a stylized symbol of Mother Nature. During early-spring/late-winter, nature seems full of hopes and expectations. The white symbolizes the purity of the melting white snow and the red symbolizes the setting of the sun which becomes more and more intense as spring progresses. These two natural resources are the source of life. They are also associated with the male and female beginnings.

Martenitsi are always given as gifts. People never buy martenitsi for themselves. They are given to loved ones, friends, and those people to whom one feels close. They are worn on clothing, or around the wrist or neck, until the wearer sees a stork or swallow returning from migration, or a blossoming tree, and then removes the Martenitsa and hangs it on a blossoming tree.

comments: 0 »