PAVLINA CHAKAROVA SELF-PORTRAITS

June 29, 2011 under ART

Anima Art Gallery presents during the Second Month of Photography in
Sofia:

SELF-PORTRAITS
Pavlina Chakarova

4 July- 4 August 2011
Opening: 4 July, Monday at 19.30pm

        

         Pavlina Chakarova works as a photographer and photo editor and is active mainly in the field of installations, objects and photographs.

        In 2009 she presented her first solo exhibition “Dream” – photographic installation that reflects together the ongoing time and the eternity – a “game between reality, associations and staging.”

         The present exhibition at Anima Art Gallery is more like a visual code that refers to the notion of identity and philosophical reflection on the depths of the human nature and essence. The metaphysical nature is the basis on which the idea for the “Self-portraits” series /pigment print on Hahnemühle Photo Rag Baryta/, developed and rationalized through the usage and decomposition of various colors. Pavlina Chakarova examines the problems of the identity, communication and the interaction between people, refracted through the prism of the subjective and personal sense of symbolism and “aura” of given color.

         She says “In my project I’m working with the colors of my own biofield captured with an aura camera. I believe they represent my state of mind and my personality.”

         For the author the idea and the creation of “Self-Portraits” is a meditation, it’s a way of self-awareness and natural transition through different influences and concepts that explore similar issues. The image in her photographs has sign character impact and possesses profound suggestiveness. The choice of a given color and the message it directs, interacting with different shapes and volumes is the essence of the accent on which Pavlina Chakarova focuses.

         “Self-concept”, “Attached”, “Kindred spirits” are synthesized image of her inner world through expressive use of the color and its impact on the viewer.

          The installation “Box to increase the level of happiness” is like reaching out for another reality and associative perception of colors. It offers an alternative method for achieving an inner harmony. By visual absorption of each color in the form of a small pill, the viewer himself is able to select and adjust their level of satisfaction, euphoria or happiness. Everyone chooses for himself the dosage or reads instructions and comply with the scheme. The author recommends: “Adapt to the situation and always follow your own intuition.”

          Definitely that what makes the impact of the exhibition complete is the interaction between colors and shapes and their organic location in space. In “Self-portraits”, she uses the expression of color, loaded with deep meanings, associations and perceptions. Each piece of her work has its own sign character. For Pavlina Chakarova, it is of great importance to examine these relationships and their hidden spiritual nature.
         The visual images that she creates are her very personal sense of freedom, exchange and communication in the world around us.

         Diana Draganova – Stier

         Curator at the National Art Gallery
Anima Art Gallery
58, Lyuben Karavelov Str. | Sofia 1000, Bulgaria
Working hours: Mon-Fri: 12:00 – 20:00 | Sat: 14:00 – 18:00
Contacts: +359 877 569 759 | +359 2 987 09 94
www.anima-artgallery.com
http://photoacademy.org/themonth

Арт Галерия АНИМА представя в рамките на Втория Месец на Фотографията в
София:

АВТОПОРТРЕТИ
Павлина Чакърова

4 юли – 4 август, 2011
Откриване: понеделник 4 юли, 19.30h

Очакваме ви!

          Павлина Чакърова работи като фотограф и фоторедактор и се изявява основно с инсталации, обекти и фотографии. През 2009 година тя представя първата си самостоятелна изложба „Сън“ – фотоинсталация, която отразява течащото време и едновременно с това непреходността – една „игра между реалност, асоциации и инсценировка“.

          Настоящата изложба в галерия „Анима“ е по-скоро визуален код, който отпраща към представата за собствената идентичност и поражда философски размисъл за дълбочината на човешката природа и същност.

        Плоскостта, върху която развива своята идея за серията „Автопортрети“ /пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta/, е метафизичната същност, развита и осмислена чрез използването и разлагането на различни цветове. Павлина Чакърова разглежда проблема за идентичността, комуникацията и взаимодействието между хората, пречупено през призмата на субективното и лично усещане за символиката и „аурата“ на даден цвят.

         Тя самата споделя: „В моя проект аз работя с цветовете на собственото си биополе, документирани с помощта на аура камера. Считам, че те манифестират моите душевни състояния и моята индивидуалност“

          За авторката идеята и създаването на „Автопортрети“ е размисъл и начин на себеизразяване, опознаване и естествено преминаване през различни влияния и концепции, изследващи сходни проблеми. В нейните фотографии изображението въздейства знаково и е наситено с много дълбока асоциативност. Изборът на отделен цвят и посланието, което той отправя, взаимодействайки си с различни форми и обеми, е същността, върху която Павлина поставя акцента.

          „Автопортрети“, „Привързаност“, „Сродни души“ са синтезиран образ на нейния вътрешен свят чрез експресивното използване на цвета и неговото въздействие върху зрителя. 

          Като достигане до друга реалност и асоциативно възприемане на цветовете е инсталацията „Кутия за повишаване нивото на щастие“. Тя предлага алтернативен метод за постигане на вътрешна хармония. Чрез визуалното поглъщане на всеки цвят под формата на малко хапче, зрителят сам има възможност да избира и да регулира нивото си на задоволство, еуфория или щастие. Всеки избира сам за себе си дозата или прочита указанията и спазва посочената схема. Препоръката на авторката е „адаптирайте се според ситуацията и винаги следвайте собствената си интуиция“.

          За цялостното въздействие на изложбата особено допринася свързването на цветовете с формите и тяхното органично разположение в пространството. В автопортретите си Павлина използва експресията на цвета, като го натоварва с много смисли, асоциации и възприятия. Всяка нейна творба има своето самостоятелно знаково звучене. За авторката е особено важно да изследва тези взаимовръзки и тяхната скрита духовна същност.

          Визуалните образи, които създава са нейното много лично усещане за свобода и комуникация в заобикалящия ни свят.

          Диана Драганова-Щир

          куратор в Национална художествена галерия

Арт Галерия АНИМА
ул. „Любен Каравелов” 58, София 1000
Работно време: понеделник-петък: 12:00 – 20:00 | събота: 14:00 – 18:00
Контакти: +359 877 569 759 | +359 2 987 09 94
www.anima-artgallery.com
http://photoacademy.org/themonth

comments: 0 »

ELEVATION

June 27, 2011 under ART

I just got back from the beautiful Rila & Pirin Mountains where Elevation music festival with Stereo MCS, Hurts and Morcheeba took place!

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150232585999823.329144.160112329822&saved#!/photo.php?fbid=10150232586124823&set=a.10150232585999823.329144.160112329822&type=1&theater

© Pavlina Chakarova

comments: 0 »

CCP – Contemporary Conceptual Photography in Sofia

June 23, 2011 under ART

Tonight is the opening of our group show “CCP – Contemporary Conceptual Photography” within the Second Month of Photography in Bulgaria ! You are all welcome!

Еxhibition by Alberto Staykov, Anna Glovanar, Desislava Balakchijska, Dilyana Abud, Dilyana Stoimenova, Ivan Ivanov, Martina Karagyozova, Nadezhda Pavlova, Pavlina Chakarova and Rositsa Papalicheva.

The Red House Centre for Culture and Debate

23 June (Thursday) 2011, 6.30 p.m. – opening
24 June–4 July, every day between 3.00 p.m. and 7.00 p.m. except Saturdays and Sundays

The opening of the exhibition is followed by a discussion with the participation of the authors, tutors and students at 7.30 p.m.

curators: Ivalylo Stoyanov and Silvia Ivanova

Заповядайте на откриването на “СКФ – съвременна концептуална фотография”, в която аз участвам! Изложбата е част от Втория месец на Фотографията в София!

Изложба с автори Алберто Стайков, Анна Глованар, Десислава Балакчийска, Диляна Абуд, Диляна Стоименова, Иван Иванов, Мартина Карагьозова, Надежда Павлова, Павлина Чакърова и Росица Папаличева

Центърът за култура и дебат “Червената къща”

23 юни (четвъртък) 2011, 18.30 ч. – откриване
24 юни–4 юли, всеки ден между 15.00 и 19.00 ч. без съботите и  неделите зала „Пеша Николова”

Откриването на изложбите е последвано от дискусия с участието на авторите, преподаватели и студенти в 19.30 ч.

куратори: Ивайло Стоянов и Силвия Иванова

http://photoacademy.org/themonth/index.php?page=program&id=21

© Dilyana Stoimenova

© Dilyana Stoimenova

comments: 0 »

Colours of Thailand in Sofia!

June 11, 2011 under ART

 

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

              

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

               

© Pavlina Chakarova

© Pavlina Chakarova

comments: 0 »

My photographs are included in the documentation of the Meal Cultures workshop

June 7, 2011 under ART

My photographs are included in the documentation of the Meal Cultures workshop in Berlin that I attended in February . It’s worth reading it, you can find a lot of delicious recipes from Europe!

Мои снимки са включени в документацията на кулинарния уоркшоп, който посетих през февруари в Берлин. В него може да откриете много вкусни рецепти от цяла Европа!

http://mealcultures.files.wordpress.com/2011/05/mealcultures_final-web_02.pdf

comments: 0 »

A new gallery in my hometown!

June 4, 2011 under ART

“Art Square” is the new gallery for contemporary art in Stara Zagora. The space is huge - about 400 m2! The first exhibition of contemporary Bulgarian artists was opened by associate professor Marin Dobrev, curator of the City Art Gallery.

Нова галерия отвори врати в Стара Загора. “Арт Площад” е новото пространство за съвремено изкуствто в града с площ от 400 м2!  Първата изложба с творби на съвременни български автори откри доц. Марин Добрев, уредник на Художествената галерия.

comments: 0 »

On view in Sofia!

June 1, 2011 under ART

THE CHOICE

43 art historians – 43 works at Sofia City Art Gallery

Curator Dr. Maria Vasileva

The project curator Dr. Maria Vasileva has invited 43 prominent Bulgarian art and cultural historians belonging to different generations and fields of work (lecturers, researchers, museum curators, directors of art galleries, museums and nongovernmental organizations, art critics, curators and freelance researchers) to each choose an artwork from the Sofia City Art Gallery collection regardless of historical period, genre or media, an artwork they like and consider to be important, justifying their choice in a text comprising a single page.
The project aims to look into the factors that single out an artwork as valuable and important for the development of Bulgarian art from today’s perspective; to establish whether selection criteria have changed as compared to the ones applied in decades past; whether the best textbook examples of artworks have stood the test of time; whether the language of art criticism has changed; what is the personal stance of the most prominent Bulgarian art historians.

http://www.sghg.bg/

ИЗБОРЪТ

43 изкуствоведи – 43 произведения в СГХГ

Куратор: Мария Василева

Кураторът на проекта д-р Мария Василева кани 43-ма известни български историци на изкуството и културата от различни поколения и сфери на дейност (преподаватели, научни работници, музейни уредници, директори на галерии, музеи и неправителствени институции, критици, куратори и изследователи на свободна практика) да изберат по една творба от колекцията на СГХГ без значение на периода, жанра или изразните средства – творба, която харесват и смятат за важна, като обосноват избора си в текст от една страница.
Целта на проекта е да се проследи какво прави едно произведение стойностно и важно за развитието на българското изкуство от днешна гледна точка; има ли промени в критериите в сравнение с предишни десетилетия; издържат ли най-христоматийните произведения на колизиите на времето; променя ли се езикът на критиката; какви са личните позиции на най-известните български изкуствоведи.

Ivan Milev, Krali Marko, 1926

Ivan Milev, Krali Marko, 1926

 

AFTER THE FLIGHT at ICA-Sofia

Curator: Iara Boubnova

On April 12th 2011 the world celebrated the 50th anniversary of the first human flight in outer space. Yuri Gagarin visited Bulgaria on May 25th 1961 – that was the second country he visited after the flight in the course of his “world tour”. It is in Sofia during this trip that the famous photograph of Gagarin holding a white dove was taken. This photograph became the source image for the Pablo Picasso drawing/serigraph/lithograph from 1961 titled “A Drawing for Yuri Gagarin”.

Does his flight put an end to one of the oldest human utopia; to what extent is the fact of “the first human flight in space” eclipsed now by technology, politics, economical and biological problems; do we miss the dreams of life away from Earth and landing on other planets or are these not needed anymore; the actual “first man in space” (1961), the film saga Star Wars (since 1977), and the Strategic Defense Initiative called Star Wars (1983) tied up into a knot of techno-hopes and techno-catastrophes – these are some of the themes investigated in the exhibited works by the artists participating in the show

http://ica-sofia.org/

СЛЕД ПОЛЕТА в галерия ИСИ

Куратор: Яра Бубнова

На 12 април т.г. се навършиха 50 години от първия полет на човек в космоса. На 25 май 1961 г. Юрий Гагарин посещава България – втора страна в световното му „турне”. Именно в София е направена прочутата фотография на космонавта с бял гълъб в ръце, послужила за основа на образа на Пикасо, превърнат в сериграфия и литография – “Рисунка за Юрий Гагарин” (1961).

Дали неговият полет слага край на една от най-старите утопии на човечеството; доколко събитието „първият човек в космоса” е засенчено от технологиите, политиките, икономическите и биологичните проблеми; липсват ли ни мечтите за живот извън Земята и покоряване на други планети или вече не са ни нужни; реалният “първи човек в космоса” (1961), филмът “Междузвездни войни” (1977)  и Стратегическата отбранителна инициатива “Звездни войни” (1983), сплетени във възел от технологически надежди и техногенни катастрофи – това са част от темите, които дискутират в произведенията си участниците в изложбата.

Daniela Kostova, Kosmonavt 1001, 2011

Daniela Kostova, Kosmonavt 1001, 2011

 

AVERAGE CONTENT at The Red House Centre for Culture and DebateRed House Centre

 A project by eX Art Foundation

 An exhibition of graphic art and paintings, collages, installations, found objects and video art. A hybrid world of unlimited personal flights, the beauty of happiness, magical play with matter and spirit; all these along with the coded systems of socially-acceptable life, obsession and power complexes, leading to transformation in the characteristics of humanity and of human beings, as well as artificial value inculcation and stereotyping.

http://www.redhouse-sofia.org/

AVERAGE CONTENT в Червената къща

Проект на eX Art Foundation.

Изложба на графични и живописни творби, инсталации от колажи, готови обекти и видео. Един хибриден свят на неограничени лични полети, красота от щастието, игра на човека с вълшебствата на материята и духа; и всичко това, редом до кодирани системи на социо-приемлив живот, властови комплекси и мании, пораждащи трансформации в характеристиките за човечност и човешко, изкуствено втълпявани ценностни ориентири, стереотипизация…

Valko

Valko

 

TRANSGRESSIONS at Credo Bonum Gallery

 Curator: Vera Mlechevska

 ”Transgressions” unites artists from different cultural realities who boast various interests and work methods. Besides Bulgarians, also artists from Lithuania, Croatia, Denmark and Finland take part, presenting works in the media video, photography, painting and drawing. What has brought them all together is their use of art to dare the system of rules and conventions to come up with a concrete reaction. The theme of the exhibition is the joint habitation and sharing of public space as marked by the signs and bans that regulate it and the clashes and confrontations it gives rise to.

 http://credo-gallery.bg/

ТРАНСГРЕСИИ в Галерия Credo Bonum

Куратор: Вера Млечевска

Изложбата обединява художници, които принадлежат към различни културни реалности, с  разнообразни интереси и методи на работа. Освен български автори в експозицията участват художници от Латвия, Хърватска, Дания и Финландия, представени с видео, фотографии, живопис и рисунки. Общото между тях в този проект е че чрез изкуството си те предизвикват системата от правила и конвенции към конкретна реакция.

Тема на изложбата е съвместното обитаване и споделянето на общественото пространство, знаците и забраните, които го регламентират, сблъсъците и конфронтациите, които се появяват в резултат от това съжителство.

Borjana Ventzislavova/Mladen Penev, IN THE NAME OF, 2010

Borjana Ventzislavova/Mladen Penev, IN THE NAME OF, 2010

 

Random Show at Vaska Emanouilova Gallery

Curator: Vladiya Mihaylova

In the framework of her solo exhibition organized within the Meeting Point platform for contemporary art and young artists of Vaska Emanouilova Gallery, Svetlana Mircheva elaborates on the random and accidental. She shows images and objects found in the street, works with words and symbols that have lost connection with the context in which they initially appeared, and employs them as tools with which to study the accidental. The core words for the exhibition, TIME and PLACE, are represented as strange monuments that mark the space as both the place of loss but also of discovery and the imagination and chance events it uses.

http://veg.sghg.bg/

СЛУЧАЙНА ИЗЛОЖБА в галерия Васка Емануилова

Куратор: Владия Михайлова

В рамките на самостоятелната си изложба в платформата за млади автори и съвременно изкуство „Място за срещи” на Галерия Васка Емануилова Светлана Мирчева се занимава със случайността. Тя представя намерени образи и обекти, работи с думи и знаци, загубили връзка с контекста на своето появяване, и ги превръща в инструменти за изследване на случайното. Централни за изложбата са думите ВРЕМЕ и МЯСТО, които са представени като странни паметници, означаващи пространството едновременно като място на загубата, но и на откритието, на въображението и случайностите, с които то работи.

 
Svetlana Mircheva, 2011

Svetlana Mircheva, 2011

comments: 0 »